Shop By Product

Rim Locks

Yale Locks P334 Rim Lock Black Finish 156 x 104mm Visi YALP334BK

Yale Locks P334 Rim Lock Black Finish 156 x 104mm Visi YALP334BK

£25.24 (inc VAT) Each
Yale Locks P334 Rim Lock Chrome Finish 156 x 104mm Visi YALP334CH

Yale Locks P334 Rim Lock Chrome Finish 156 x 104mm Visi YALP334CH

£29.08 (inc VAT) Each
Yale Locks P334 Rim Lock Grey Finish 156 x 104mm Visi YALP334GRY

Yale Locks P334 Rim Lock Grey Finish 156 x 104mm Visi YALP334GRY

£25.24 (inc VAT) Each
Yale Locks P334 Rim Lock Brass Finish 156 x 104mm Visi YALP334PB

Yale Locks P334 Rim Lock Brass Finish 156 x 104mm Visi YALP334PB

£30.22 (inc VAT) Each
Yale Locks P401 Rim Lock Black Finish 138 x 76mm Visi YALP401BK

Yale Locks P401 Rim Lock Black Finish 138 x 76mm Visi YALP401BK

£24.24 (inc VAT) Each
Yale Locks P401 Rim Lock Grey Finish 138 x 76mm Visi YALP401GRY

Yale Locks P401 Rim Lock Grey Finish 138 x 76mm Visi YALP401GRY

£25.24 (inc VAT) Each
Yale Locks P401 Rim Lock Polished Brass Finish 138 x 76mm Visi YALP401PB

Yale Locks P401 Rim Lock Polished Brass Finish 138 x 76mm Visi YALP401PB

£29.08 (inc VAT) Each
Yale Locks P402 Rim Lock Black Finish 102 x 76mm Visi YALP402BK

Yale Locks P402 Rim Lock Black Finish 102 x 76mm Visi YALP402BK

£26.16 (inc VAT) Each
Yale Locks P402 Rim Lock Chrome Finish 102 x 76mm Visi YALP402CH

Yale Locks P402 Rim Lock Chrome Finish 102 x 76mm Visi YALP402CH

£29.38 (inc VAT) Each
Yale Locks P402 Rim Lock Grey Finish 102 x 76mm Visi YALP402GRY

Yale Locks P402 Rim Lock Grey Finish 102 x 76mm Visi YALP402GRY

£26.16 (inc VAT) Each
Yale Locks P405 Rim Knob Black Finish YALP405BK

Yale Locks P405 Rim Knob Black Finish YALP405BK

£14.26 (inc VAT) Each
Yale Locks P405 Rim Knob Chrome Finish YALP405CH

Yale Locks P405 Rim Knob Chrome Finish YALP405CH

£15.66 (inc VAT) Each
Yale Locks P405 Rim Knob Polished Brass Finish YALP405PB

Yale Locks P405 Rim Knob Polished Brass Finish YALP405PB

£15.66 (inc VAT) Each